Ορκωτοί Λογιστές

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο της Έκθεσης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς τους Μετόχους της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.».

Γράφημα Μετοχής