Η επιτροπή ελέγχου επικουρεί το διοικητικό συμβούλιο ως προς την εκπλήρωση της ευθύνης εποπτείας που έχει αναλάβει έναντι των μετόχων.

Η ευθύνη εποπτείας συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων, την επόπτευση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την επιβεβαίωση της ακεραιότητας των οικονομικών καταστάσεων, την επόπτευση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, την επόπτευση της λειτουργίας του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, την επόπτευση του ετησίου ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων από τους ορκωτούς ελεγκτές, την συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Ομίλου, καθώς και το δεοντολογικό κανονιστικό πλαίσιο που έχει θεσπίσει η Διοίκηση, συμπεριλαμβανομένου του Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου.

Η Επιτροπή εποπτεύει επίσης θέματα σχετικά με τα προσόντα, την ανεξαρτησία και τον διορισμό των ανεξάρτητων ελεγκτών.

Η Επιτροπή και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (DCEO), ως εποπτικά όργανα του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, αξιολογούν την απόδοσή του, καθώς επίσης εγκρίνουν τις αρμοδιότητες και τον προϋπολογισμό του τμήματος.

Η Επιτροπή Ελέγχου ενεργεί ανεξάρτητα και διατηρεί ελεύθερη και ανοιχτή επικοινωνία με τους τακτικούς ελεγκτές, τους εσωτερικούς ελεγκτές και την Διοίκηση της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Γρ. Σαράντη ΑΒΕΕ είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από τα τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, ενώ πληρεί τις διατάξεις του Ν.4449/2017 και του Ν.3016/2002.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της και είναι ανεξάρτητος (κατά την έννοια των διατάξεων του Ν.3016/2012).

Η σημερινή σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως εξής:

- Νικόλαος Νομικός του Περικλή, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ ως Πρόεδρος.

- Δημήτριος Ευσταθίου του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ ως Μέλος.

- Χρήστος Οικονόμου του Ιωάννη, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ ως Μέλος.

Τα βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναγράφονται αναλυτικά εδώ.