Προβλέψεις Ομίλου

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019

Η δυναμική επέκταση του Ομίλου, που εστιάζει τόσο σε οργανική ανάπτυξη αλλά και σε εξαγορές, αποδίδει και έχει δημιουργήσει μια σταθερή βάση για την μελλοντική πορεία του.

Ο Όμιλος προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα με σκοπό να εκμεταλλευτεί τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζουν τόσο οι νέες εξαγορές, σε υπάρχουσες και νέες αγορές, όσο και η αυξανόμενη παρουσία του στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Στο άμεσο μέλλον ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη νέα γεωγραφική περιοχή όπου διείσδυσε ο Όμιλος μέσω της εξαγοράς της ERGOPACK, δηλαδή στην Ουκρανία και τις γειτονικές ΚΑΚ χώρες, μια πολλά υποσχόμενη περιοχή η οποία εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει επιπλέον επενδυτικές ευκαιρίες.

Οι στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου για το 2019 και το άμεσο μέλλον επικεντρώνονται στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στην γεωγραφική επέκταση, στην αύξηση οικονομιών κλίμακας, στην βελτίωση του κόστους και στην εξεύρεση εξαγορών ικανών να προσφέρουν πρόσθετη αξία.

Επιπλέον, η βελτιστοποίηση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού αποτελεί σημαντικό στόχο που θα υποστηρίξει την μελλοντική επέκταση του Ομίλου.

Αυτό αναμένεται να επιταχύνει την ανάπτυξη των πωλήσεων του και να οδηγήσει σε περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, αυξάνοντας το αποτύπωμα του Ομίλου τόσο στην περιοχή που δραστηριοποιείται όσο και στις νέες αγορές που διείσδυσε πρόσφατα.

Σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις της Διοίκησης για τo2019, σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα, ακολουθεί αναλυτικός πίνακας:

Επίλέξτε για να δείτε τον πίνακα σε μεγέθυνση

Η παρουσίαση του Ομίλου βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας:

http://ir.sarantis.gr/el-gr/presentations/sarantis-presentation.