Προβλέψεις Ομίλου

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018

Η διοίκηση του Ομίλου ατενίζει με αισιοδοξία το 2018 καθώς παρά τις όποιες προκλήσεις, ο Όμιλος έχει ισχυροποιήσει περαιτέρω την θέση του στη αγορά και είναι κατάλληλα τοποθετημένος για περαιτέρω αύξηση των μεριδίων αγοράς του καθώς και για την αξιοποίηση ευκαιριών που θα του προσδώσουν επιπλέον αξία.
Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες των τελευταίων ετών, ο Όμιλος έχει κατορθώσει να χτίσει μια δυνατή βάση για το μέλλον και να θέσει τα θεμέλια για την περαιτέρω δυναμική πορεία του.
Σε κάθε μία από τις αγορές του, ο Όμιλος είναι σωστά τοποθετημένος με προγραμματισμένα νέα προιοντικά λανσαρίσματα και έτοιμος να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του πίσω από την εμπορική στρατηγική, την αποδοτικότητα της παραγωγής και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο περαιτέρω αύξηση του όγκου πωλήσεων, αυξημένα περιθώρια κέρδους και επιπλέον ελεύθερες ταμειακές ροές.
Οι στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου για το 2018 επικεντρώνονται στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στην γεωγραφική επέκταση, στην αύξηση οικονομιών κλίμακας, στην βελτίωση του κόστους, στην εξεύρεση εξαγορών ικανών να προσφέρουν πρόσθετη αξία και στην επανεπένδυση σε δραστηριότητες υψηλών αποδόσεων.
Σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις της Διοίκησης για τo 2018, σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα, ακολουθεί αναλυτικός πίνακας:

Επίλέξτε για να δείτε τον πίνακα σε μεγέθυνση

Τα ποσά "Νέες πωλήσεις" εκφράζουν τις πωλήσεις μετά την αφαίρεση των παροχών εμπορίου.
Οι παροχές εμπορίου είναι δαπάνες εμπορικές στα πλαίσια των συμφωνιών με πελάτες, που από 01/01/2018 και βασει του IFRS 15 δεν περιλαμβάνονται στα έξοδα διάθεσης αλλά αφαιρούνται από τις πωλήσεις.

Η παρουσίαση του Ομίλου βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας:
http://ir.sarantis.gr/el-gr/presentations/sarantis-presentation.