Εσωτερικός Έλεγχος

Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει ότι η ανώτερη διοίκηση της εταιρίας έχει εισάγει, εφαρμόζει και συντηρεί ένα κατάλληλο σύστημα διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου.

Ως σύστημα εσωτερικού ελέγχου νοείται το σύνολο των διαδικασιών, μεθόδων και μηχανισμών για την εφαρμογή των οποίων είναι υπεύθυνοι το Διοικητικό Συμβούλιο, τα στελέχη διοίκησης και εν γένει όλο το προσωπικό του οργανισμού για τις αναλογούσες αρμοδιότητες, σχεδιασμένο να παρέχει ένα επιθυμητό επίπεδο διασφάλισης σχετικά με την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

  • Την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των διαφόρων λειτουργιών (business cycles).
  • Την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
  • Την συμμόρφωση με τους εν ισχύ νόμους και κανονισμούς.

Τα όργανα εποπτείας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι η Επιτροπή Εσωτερικού ελέγχου και το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.

Το τμήμα του εσωτερικού ελέγχου αναφέρεται λειτουργικά στην Επιτροπή Ελέγχου και διοικητικά (δηλαδή για τις καθημερινές δραστηριότητες) στον Αναπληρωτή Διευθύνων Σύμβουλο (DCEO).

Λεπτομέρειες για το σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου δίνονται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου.

Επενδυτικές Σχέσεις

κα. ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΠΑ
ΤΗΛ: 210 61 73 065
FAX: 210 61 97 081
epappa@sarantisgroup.com

Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων

κα. ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΠΑ
ΤΗΛ: 210 61 73 065
FAX: 210 61 97 081
epappa@sarantisgroup.com

Διεύθυνση Επικοινωνίας

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 26
151 25, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 61 73 000
FAX: 210 61 97 124