Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

(0)
Εποπτεία από:Την Ελεγκτική Επιτροπή
Σύνθεση:Αποτελείται από ένα φυσικό πρόσωπο πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Υπεύθυνος του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι ο κος Καρατζάς Γεώργιος.

Κύρια Καθήκοντα:

 • Παρακολούθηση της εφαρμογής και της συνεχούς τήρησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.
 • Παρακολούθηση της εφαρμογής και της συνεχούς τήρησης του Καταστατικού της Εταιρείας.
 • Παρακολούθηση της εφαρμογής και τήρηση της Νομοθεσίας των Ανωνύμων Εταιρειών, καθώς και της χρηματιστηριακής Νομοθεσίας.
 • Παροχή πληροφοριών, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, προς τις Εποπτικές Αρχές για τη διευκόλυνση του έργου τους.
 • Προετοιμασία έγγραφης αναφοράς κάθε τρίμηνο για τον έλεγχο που έχει διενεργηθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Διενέργεια τακτικών ελέγχων, με σκοπό την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας και επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και την παροχή οδηγιών για βελτίωση αδυναμιών, ή τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων και εξομάλυνση αυτών.
 • Διενέργεια ειδικών ελέγχων διαχείρισης, και έκτακτων ελέγχων, κατόπιν εντολής του Διευθύνοντος Συμβούλου.
 • Παρακολούθηση και εποπτεία των θυγατρικών εταιρειών του ομίλου αναφορικά με τα θέματα εσωτερικού ελέγχου.
 • Συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις.
 • Έλεγχος της νομιμότητας των αμοιβών και πάσης φύσεων παροχών προς τα μέλη της διοίκησης σε σχέση με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.
 • Έλεγχος των σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες.
 • Αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο των περιπτώσεων σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Δ.Σ. ή των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας με τα συμφέροντα της εταιρείας, οι οποίες διαπιστώνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων του.