Επενδυτικά Νέα

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2018

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2018
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ 15%
18,5% ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΟ EBITDA
ΣΥΝΕΠΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Το 2018 ο Όμιλος Σαράντη παρουσίασε για άλλη μία φορά αξιόλογη απόδοση που χαρακτηρίστηκε από σημαντική διψήφια αύξηση τόσο στις πωλήσεις όσο και στην κερδοφορία.
Η εξαιρετική απόδοση είναι αποτέλεσμα της επιτυχημένης εφαρμογής της στρατηγικής του Ομίλου, η οποία εστιάζεται στην ανάπτυξη των πωλήσεων, τόσο σε οργανική βάση όσο και μέσω εξαγορών, στην αποδοτικότητα σε επίπεδο κόστους, στη βελτιστοποίηση των υποδομών παραγωγής και διανομής, καθώς και στην προστιθέμενη αξία από συνέργειες.
Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το έτος 2018 ανήλθαν σε € 344 εκ. ευρώ συγκριτικά με €299,68 εκ.* το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,79%.

Η αύξηση των πωλήσεων παρατηρήθηκε στις βασικές επιχειρηματικές κατηγορίες σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές του Ομίλου και βασίζεται, αφενός σε επιτυχημένα νέα προϊοντικά λανσαρίσματα και νέες προσθήκες στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, αφετέρου στο αποτελεσματικό ολιστικό πλάνο επικοινωνίας και στην επιτυχημένη εμπορική προσέγγιση του Ομίλου σε όλα τα κανάλια διανομής στις χώρες του Ομίλου.

Η Ελλάδα, παρουσίασε άνοδο πωλήσεων της τάξης του 4,01% στα €116,71 εκ. από €112,21 εκ.*, απόδοση καλύτερη συγκριτικά με την τάση της λιανικής αγοράς.
Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 66,07% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 21,24% στα €227,29 εκ. από €187,47 εκ.* το 2017.

Εξαιρώντας τις πωλήσεις της INDULONAκαι της ERGOPACKοι οποίες ενσωματώθηκαν κατά τον Ιανουάριο του 2018 και τον Μάιο του 2018, αντιστοίχως, οι πωλήσεις στις ξένες χώρες του Ομίλου ανήλθαν σε €203,77 εκ. το 2018, αυξημένες κατά 8,69%.
Αντίστοιχα, σε επίπεδο Ομίλου, εξαιρώντας τις εξαγορές, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα €320,48 εκ. το 2018 σημειώνοντας άνοδο της τάξης 6,94%.

Η δέσμευση του Ομίλου για συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας, αύξηση του operatingleverage και αξιοποίηση συνεργειών από τις εξαγορές, οδήγησε σε σημαντική ενίσχυση του EBITDA.
Συγκεκριμένα:
  • Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)** αυξήθηκαν κατά 18,49% στα €46,99 εκ. από €39,66 εκ. και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 13,66% από 13,23% το 2017.
  • Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €40,57 εκ. από €34,51 εκ. την περυσινή χρήση, αυξημένα κατά 17,59% και το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε 11,79% από 11,51% το 2017.
  • Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ) έφτασαν τα €38,78 εκ. από €34,67 εκ., αυξημένα κατά 11,87%, και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 11,27% από 11,57% το 2017.
  • Τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν σε €32,54 εκ. από €28,63 εκ., αυξημένα κατά 13,65%, και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 9,46% από 9,55% την περυσινή χρήση.

* Από 1η Ιανουαρίου 2018, ο Όμιλος εφαρμόζει πλήρως το νέο λογιστικό πρότυπο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες».

Η επίπτωση του ΔΠΧΑ 15 πάνω στο Όμιλο αφορά στις πωλήσεις του, καθώς δαπάνες σχετικές με τις παροχές εμπορίου που πραγματοποιούνται από τον Όμιλο στα πλαίσια συμφωνιών με πελάτες του, από 01/01/2018 δεν περιλαμβάνονται στα έξοδα διάθεσης, αλλά εμφανίζονται αφαιρετικά των πωλήσεων.

Πέρα από τις πωλήσεις και τα έξοδα διάθεσης του Ομίλου, αυτή η αλλαγή επηρεάζει το μικτό κέρδος και τα περιθώρια κερδοφορίας, ενώ σε απόλυτο νούμερο η καθαρή κερδοφορία δεν μεταβάλλεται.

Για λόγους συγκρισιμότητας τα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2017 έχουν προσαρμοστεί αναλόγως.

Στην ιστοσελίδα του Ομίλου https://ir.sarantis.gr/el/analystcorner/financial-results-release(αρχείο“Analyst Reporting”) παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία.

** Εναλλακτικός Δείκτης Μέτρησης Απόδοσης. (Λεπτομερή στοιχεία για τους ΕΔΜΑ παρατίθενται στην Οικονομική Έκθεση του 2018)


Ο Όμιλος παρουσιάζει μια ιδιαιτέρως υγιή οικονομική θέση, υποστηριζόμενη από την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, την βελτίωση της κερδοφορίας της επιχείρησης και την ισορροπημένη διαχείριση κεφαλαιουχικών δαπανών.

Οι ταμειακές ροές που παράγει ο Όμιλος επανεπενδύονται σε πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση της ανάπτυξης, είτε με οργανικό τρόπο είτε μέσω εξαγορών, καθώς και στην δημιουργία πρόσθετης αξίας στους μετόχους της.

Κατά την διάρκεια του 2018, ο Όμιλος Σαράντη έχει προβεί σε πληρωμή μερίσματος για την χρήση του 2017 ποσού 9,4 εκ. ευρώ (0,28 ευρώ ανά μετοχή), ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2019 την διανομή μερίσματος για την χρήση του 2018 ύψους 0,14311 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε 10 εκ. ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του 2018 ανέρχεται σε € 11,53εκ. από - €16 εκ. στο τέλος του 2017. Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση του συνολικού δανεισμού του Ομίλου κατά περίπου 14 εκ. ευρώ, όσο και σε ταμειακές εκροές που σχετίζονται με το επενδυτικό πλάνο του Ομίλου.

Το λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης ως προς τις πωλήσεις διαμορφώθηκε στο 31,34% το 2018 από 30,12% το 2017. Η αύξηση στο λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης ως προς τις πωλήσεις δεν είναι συγκρίσιμη με το προηγούμενο έτος καθώς επηρεάστηκε από την είσοδο νέων εταιρειών ή σημάτων στον Όμιλο κατά την διάρκεια του έτους.

Τα αποτελέσματα του 2018 του Ομίλου αντικατοπτρίζουν την ικανότητά του να ισχυροποιείται μέσα σε ένα πολύ απαιτητικό επιχειρηματικό και καταναλωτικό περιβάλλον. Το επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου, που είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του καταναλωτή και δίνει έμφαση στην ποιότητα, το κόστος και την άρτια εμπορική εκτέλεση στα κανάλια διανομής του, εξασφαλίζει την συνεχή ανάπτυξή του. Ταυτόχρονα, η ισορροπημένη διαχείριση λειτουργικών εξόδων, το operatingleverageκαι οι συνέργειες από τις εξαγορές, συντελούν στην βελτίωση της κερδοφορίας του Ομίλου και τροφοδοτούν την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Η δυναμική επέκταση του Ομίλου, που εστιάζει τόσο σε οργανική ανάπτυξη αλλά και σε εξαγορές, αποδίδει και έχει δημιουργήσει μια σταθερή βάση για την μελλοντική πορεία του.

Ο Όμιλος προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα με σκοπό να εκμεταλλευτεί τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζουν τόσο οι νέες εξαγορές, σε υπάρχουσες και νέες αγορές, όσο και η αυξανόμενη παρουσία του στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Στο άμεσο μέλλον ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη νέα γεωγραφική περιοχή όπου διείσδυσε ο Όμιλος μέσω της εξαγοράς της ERGOPACK, δηλαδή στην Ουκρανία και τις γειτονικές ΚΑΚ χώρες, μια πολλά υποσχόμενη περιοχή η οποία εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει επιπλέον επενδυτικές ευκαιρίες.

Οι στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου για το 2019 και το άμεσο μέλλον επικεντρώνονται στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στην γεωγραφική επέκταση, στην αύξηση οικονομιών κλίμακας, στην βελτίωση του κόστους και στην εξεύρεση εξαγορών ικανών να προσφέρουν πρόσθετη αξία.

Επιπλέον, η βελτιστοποίηση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού αποτελεί σημαντικό στόχο που θα υποστηρίξει την μελλοντική επέκταση του Ομίλου.

Αυτό αναμένεται να επιταχύνει την ανάπτυξη των πωλήσεων του και να οδηγήσει σε περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, αυξάνοντας το αποτύπωμα του Ομίλου τόσο στην περιοχή που δραστηριοποιείται όσο και στις νέες αγορές που διείσδυσε πρόσφατα.

Συνεπής με ετήσιο πρόγραμμά της, η διοίκηση του Ομίλου θα δημοσιεύσει τις εκτιμήσεις της για το οικονομικό έτος 2019 την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 κατά τη διάρκεια της ετήσιας παρουσίασης του Ομίλου στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

Πληροφορίες

Ελένη Παππά

InvestorRelationsManager

Τηλ: +30 210 6173065

Email: epappa@sarantisgroup.com

Όμιλος Σαράντη

Ο Όμιλος Σαράντη, με έδρα την Αθήνα και ιστορία άνω των 50 ετών, αποτελεί μια από τις ηγετικές εταιρείες στην παραγωγή και εμπορία καταναλωτικών προϊόντων.

Η δραστηριότητα του Ομίλου επικεντρώνεται στους κλάδους των καλλυντικών και αρωμάτων, προϊόντων προσωπικής φροντίδας & περιποίησης, προϊόντων οικιακής χρήσης καθώς και προϊόντων Υγείας & Φροντίδας, προσφέροντας σε κάθε κατηγορία ευρέως αναγνωρισμένα σήματα.

Ο Όμιλος διατηρεί παρουσία σε δώδεκα χώρες της Ευρώπης μέσω θυγατρικών εταιρειών και συγκεκριμένα στις χώρες Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Σλοβακία, Ουγγαρία, Π.Γ.Δ.Μ., Βοσνία, Πορτογαλία, Ουκρανία και Ρωσία και πραγματοποιεί εξαγωγές σε περισσότερες από 40 χώρες στην περιοχή της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, τα Βαλκάνια, την Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική.

Η μητρική εταιρεία του Ομίλου, ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας από το 1994. Επιπλέον, η εταιρεία έχει συνάψει κοινοπραξία με την εταιρεία ESTEE LAUDER για την διανομή προϊόντων της ESTEE LAUDER σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο.

Ο Όμιλος Σαράντη έχει ως στόχο να είναι ηγέτης στην παραγωγή και εμπορία καταναλωτικών προϊόντων στις αγορές που δραστηριοποιείται.

Το όραμά μας είναι να παρουσιάζουμε υψηλής αξίας ποιοτικά προϊόντα καθημερινής χρήσης καλύπτοντας τις ανάγκες εκατομμυρίων καταναλωτών και να αναπτυσσόμαστε σεβόμενοι την κοινωνία και το περιβάλλον, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο προστιθέμενη αξία στους καταναλωτές, πελάτες, προμηθευτές, μετόχους και εργαζόμενους μας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το website μας: www.sarantisgroup.com