Επενδυτικά Νέα

30 ΜΑΐΟΥ 2019

Σύνοψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων Τετραμήνου 2019

10% ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

19,20% ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ EBITDA

Η ΚΑΤΑ 18% ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 111,49 εκ. για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου του 2019 συγκριτικά με από € 101,36 εκ. το αντίστοιχο τετράμηνο του 2018, αυξημένες κατά 10,00%, υποστηριζόμενες κυρίως από τις Ξένες Χώρες του Ομίλου.

Οι Ξένες Χώρες, με συμμετοχή 66,11% στο σύνολο των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο πωλήσεων κατά 17,85% και διαμορφώθηκαν σε €73,71 εκ. το τετράμηνο Ιαν-Απρ. του 2019 από 62,54 εκ. το τετράμηνο του 2018.

Η Ελλάδα παρουσίασε πωλήσεις ύψους €37,78εκ. κατά το τετράμηνο Ιαν.-Απρ. του 2019 συγκριτικά με €38,81 εκ. το αντίστοιχο τετράμηνο του 2018, μειωμένη κατά 2,66%. Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις της Ελλάδας υποστηρίχθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τον Απρίλιο, αποτέλεσμα της εποχικότητας λόγω Πάσχα.

Αναφορικά με την κερδοφορία, κατά το τετράμηνο του 2019, τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) * αυξήθηκαν κατά 19,20% στα €12,88 εκ. από €10,81 εκ. και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 11,55% από 10,66% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σημειώνεται ότι στα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) έχει ενσωματωθεί η επίδραση από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις».

Το πρότυπο αυτό επηρεάζει την λογιστική αντιμετώπιση των λειτουργικών μισθώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου και αφορά κυρίως αυτοκίνητα και κτίρια.

Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν εφαρμόσει την απλοποιημένη μέθοδο μετάβασης χωρίς να επαναδιατυπώσουν τα συγκριτικά ποσά για το προηγούμενο έτος.

* Εναλλακτικός Δείκτης Μέτρησης Απόδοσης.

Η διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στο δυναμικό μέλλον του Ομίλου. Το επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου, που είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του καταναλωτή και δίνει έμφαση στην ποιότητα, στην άρτια εμπορική εκτέλεση, στο κόστος, στις συνέργειες και στην λειτουργική μόχλευση (operationalleverage) εξασφαλίζει την συνεχή ανάπτυξή του.

Ο Όμιλος ακολουθεί πιστά το επενδυτικό του πλάνο προκειμένου να αυξήσει περαιτέρω το αποτύπωμά του τόσο στην περιοχή που δραστηριοποιείται όσο και στις νέες αγορές που διείσδυσε πρόσφατα. Παράλληλα, η διοίκηση είναι συνεπής πίσω από την στρατηγική της προκειμένου να εντοπίσει κατάλληλες ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη, είτε οργανική είτε μέσω εξαγορών, που θα οδηγήσουν στην επιτάχυνση των πωλήσεων του και την περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους.