Επενδυτικά Νέα

19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18/06/2019

Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση

1. Ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2018.

Επιπρόσθετα, ενέκρινε την διανομή μεικτού μερίσματος ύψους 0,14311 ευρώ ανά μετοχή και 0,14893 ευρώ ανά μετοχή η οποία δικαιούται ανάληψη μερίσματος, δηλαδή εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία, και συνολικά μεικτό μέρισμα ύψους 10.000.000,00 ευρώ. Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η 24η Ιουλίου 2019 και ως ημερομηνία πληρωμής η 31η Ιουλίου 2019.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

Ψήφοι υπέρ: 53.720.221, που αναλογούν στο 76,88% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 99,63% των παρισταμένων μετόχων.

Ψήφοι κατά: 152.796, που αναλογούν στο 0,22% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 0,28% των παρισταμένων μετόχων.

Αποχή: 48.444, που αναλογούν στο 0,07% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 0,09% των παρισταμένων μετόχων.

2. Ενέκρινε την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2018.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

Ψήφοι υπέρ: 53.921.461, που αναλογούν στο 77,17% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100,00% των παρισταμένων μετόχων.

Ψήφοι κατά: 0

Αποχή: 0

3. Απάλλαξε τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2018 - 31/12/18.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

Ψήφοι υπέρ: 53.921.461, που αναλογούν στο 77,17% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100,00% των παρισταμένων μετόχων.

Ψήφοι κατά: 0

Αποχή: 0

4. Μετά από σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, εξέλεξε την ελεγκτική εταιρία επωνυμία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. να διενεργήσει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσης (01/01/2019 - 31/12/2019) και καθόρισε ως αμοιβή αυτών την ελάχιστη εκ του νόμου οριζόμενη πλέον ΦΠΑ.

Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευση είχε ως εξής:

Ψήφοι υπέρ: 41.308.498, που αναλογούν στο 59,12% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 76,61% των παρισταμένων μετόχων.

Ψήφοι κατά: 9.570.915, που αναλογούν στο 13,70% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 17.75% των παρισταμένων μετόχων.

Αποχή: 3.042.048, που αναλογούν στο 4,35% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 5,64% των παρισταμένων μετόχων.

5. Ενέκρινε την εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και την τροποποίηση αυτού.

Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευση είχε ως εξής:

Ψήφοι υπέρ: 35.784.676, που αναλογούν στο 51,21% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 66,36% των παρισταμένων μετόχων.

Ψήφοι κατά: 13.208.033, που αναλογούν στο 18,90% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 24,49% των παρισταμένων μετόχων.

Αποχή: 4.928.752, που αναλογούν στο 7,05% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 9,14% των παρισταμένων μετόχων.

6. Ενέκρινε την καταβολή των παρακάτω αμοιβών οι οποίες έχουν καταβληθεί σε μέλη του Δ.Σ. από την αρχή της χρήσεως 2019 έως τα τέλη Μαΐου του 2019.

Προς τον κ. Γρηγόριο Σαράντη, Πρόεδρο του Δ.Σ. ποσό 150.000 ευρώ.

Προς τον κ. Κυριάκο Σαράντη, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο ποσό 300.000 ευρώ.

Προς τον κ. Κωνσταντίνο Ροζακέα, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ποσό 4.582 ευρώ.

Προς τον κ. Κωνσταντίνο Σταματίου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ποσό 13.205,83 ευρώ.

Προς την κα Αικατερίνη Σαράντη, μη-εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ποσό 84.115,41 ευρώ.

Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευση είχε ως εξής:

Ψήφοι υπέρ: 53.832.225, που αναλογούν στο 77,04% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 99,83% των παρισταμένων μετόχων.

Ψήφοι κατά: 0.

Αποχή: 89.236, που αναλογούν στο 0,13% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 0,17% των παρισταμένων μετόχων.

7. Ενέκρινε την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας η οποία έχει διαμορφωθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

Ψήφοι υπέρ: 38.012.146, που αναλογούν στο 54.40% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 70,50% των παρισταμένων μετόχων.

Ψήφοι κατά: 15.771.635, που αναλογούν στο 22.57% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 29,25% των παρισταμένων μετόχων.

Αποχή: 137.680, που αναλογούν στο 0.20% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 0,26% των παρισταμένων μετόχων.