Επενδυτικά Νέα

27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.3556

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., με βάση τα άρθρα 3 και 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι κ. Ευάγγελος Κυπριώτης (Διευθυντικό Στέλεχος), προέβη την 24/06 σε πώληση 12.000 κοινών ονομαστικών μετοχών στην τιμή 8,19 ευρώ ανα μετοχή.