Επενδυτικά Νέα

25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Ορθη επαναληψη της από 27.09.2019 ανακοίνωσης περί Έναρξης Διαδικασιών Διασυνοριακής συγχώνευσης

H εταιρία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (η «Εταιρία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στην από 27.09.2019 ανακοίνωσή της σχετικά με την έναρξη διαδικασιών διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρία της κατά 100% θυγατρικής της κυπριακής ιδιωτικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «GR SARANTIS CYPRUS LIMITED» (η «Απορροφούμενη»), αναφέρθηκε εκ παραδρομής ως ημερομηνία αναφοράς της λογιστικής κατάστασης της Απορροφούμενης η 30η Ιουνίου 2019 αντί της ορθής ημερομηνίας, η οποία είναι η 31η Ιουλίου 2019.