Επενδυτικά Νέα

08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Χρήσης 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σε εφαρμογή της ενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια του Φορολογικού Ελέγχου της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. για την χρήση 2018 που διενεργήθηκε από τον νόμιμο ελεγκτή σύμφωνα με το α.65 ν. 4174/2013, εξεδόθη έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης για την εταιρεία με συμπέρασμα «χωρίς επιφύλαξη».