Επενδυτικά Νέα

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Σύνοψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2019

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ

Σύνοψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2019

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ EBITDA ΚΑΤΑ 17%

ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ 9%

ΚΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ

Κατά το εννεάμηνο του 2019 παρατηρήθηκε επιτάχυνση στις πωλήσεις του Ομίλου που ανήλθαν σε €266,82 εκ. από € 244,77 εκ. το εννεάμηνο του 2018, αυξημένες κατά 9,01%.

Η άνοδος αυτή οφείλεται στην βελτίωση των πωλήσεων στην Ελλάδα, η οποία ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες της διοίκησης, σε συνδυασμό με την θετική επίδοση των Ξένων Χωρών του Ομίλου.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα παρουσίασε πωλήσεις ύψους €91,95 εκ. κατά το εννεάμηνο του 2019 συγκριτικά με €86,69 εκ. το εννεάμηνο του 2018.

Οι Ξένες Χώρες, οι οποίες συμμετέχουν κατά 65,54% στο σύνολο των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο πωλήσεων κατά 10,62% και διαμορφώθηκαν σε €174,87 εκ. το εννεάμηνο του 2019 από 158,08 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Κατά το εννεάμηνο του 2019, τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) * αυξήθηκαν κατά 16,78% στα €35,41 εκ. από €30,32 εκ. και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 13,27% το εννεάμηνο του 2019 από 12,39% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε € 27,18 εκ. από € 25,64 εκ. που ήταν στο εννεάμηνο του 2018, αυξημένα κατά 6,00% και το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε 10,19% από 10,47% το περυσινό εννεάμηνο.* Σημειώνεται ότι στα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) έχει ενσωματωθεί η επίδραση από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις».

Το πρότυπο αυτό επηρεάζει την λογιστική αντιμετώπιση των λειτουργικών μισθώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου και αφορά κυρίως αυτοκίνητα και κτίρια.

* Εναλλακτικός Δείκτης Μέτρησης Απόδοσης. Επεξήγηση των ΕΔΜΑ δίνεται στις Οικονομικές Εκθέσεις του Ομίλου.

Η διοίκηση παραμένει αισιόδοξη για το υπόλοιπο του έτους, προσδοκώντας ότι οι εκτιμήσεις της για το 2019 θα επιτευχθούν. Οι θετικές επιδόσεις του Ομίλου ενισχύουν την εμπιστοσύνη της διοίκησης στο δυναμικό μέλλον του Ομίλου. Έμφαση δίνεται στη διατήρηση μιας δυναμικής ανάπτυξης, με γνώμονα την συνεχή προϊοντική ανάπτυξη και καινοτομία στις στρατηγικές κατηγορίες, την είσοδο σε γειτονικές προϊοντικές υποκατηγορίες, την επέκταση σε νέες αγορές και τις εξαγορές.

Το επενδυτικό σχέδιο του Ομίλου εξυπηρετεί την μακροπρόθεσμη στρατηγική του, που αφορά στην περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας του στην περιοχή δραστηριοποίησής του και στις νέες αγορές που διείσδυσε πρόσφατα, γεγονός που με την σειρά του θα οδηγήσει σε επιτάχυνση των πωλήσεών του, περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και δημιουργία προστιθέμενης αξίας στους μετόχους.