Επενδυτικά Νέα

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ανακοίνωση αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 09/12/2019

Στις 09/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Eταιρείας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ». Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν 124 μέτοχοι εκπροσωπούντες 51.445.630 μετοχές, ποσοστό 73,62% του κεφαλαίου. Ως εκ τούτου η Eταιρεία είχε την απαιτουμένη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί των της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση:

1.Ενέκρινε το από 25/10/2019 κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της Κυπριακής ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "GR SARANTIS CYPRUS LIMITED" από την Εταιρεία, κατ' εφαρμογή των νόμων 3777/2009, 4601/2019, 4172/2013 και του Κυπριακού περί εταιρειών Νόμου (κεφ. 113), καθώς και την από 25/10/2019 έκθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 του ν. 3777/2009.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

_Ψήφοι υπέρ: 51.445.630, που αναλογούν στο 73,62% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων.

_Ψήφοι κατά: 0.

_Αποχή: 0.

2. Ενέκρινε την διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση της Κυπριακής ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «GR SARANTIS CYPRUS LIMITED» από την Εταιρεία, κατ’ εφαρμογή των νόμων 3777/2009, 4601/2019, 4172/2013 και του Κυπριακού περί εταιρειών Νόμου (κεφ. 113).

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

_Ψήφοι υπέρ: 51.445.630, που αναλογούν στο 73,62% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων.

_Ψήφοι κατά: 0.

_Αποχή: 0.

3. Ορίστηκε ο κος Κωνσταντίνος Σταματίου του Φωκίωνα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ο εκπρόσωπος της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της σύμβασης διασυνοριακής συγχώνευσης και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει οποιαδήποτε άλλα θέματα τυχόν ανακύψουν από την εν λόγω διασυνοριακή συγχώνευση.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

_Ψήφοι υπέρ: 51.445.630, που αναλογούν στο 73,62% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων.

_Ψήφοι κατά: 0.

_Αποχή: 0.