Επενδυτικά Νέα

24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.3556

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., με βάση τα άρθρα 3 και 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι ο κ. Γρηγόρης Σαράντης (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου), κατά την 19/12/2019 προέβη σε πώληση 50.000 κοινών ονομαστικών μετοχών στην τιμή 8,50 ευρώ ανα μετοχή.