Επενδυτικά Νέα

07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (η “Εταιρεία”), στα πλαίσια του Ν. 3556/2007, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό δυνάμει της αντιστοίχου ενημέρωσης που έλαβε από την εταιρεία FMRLLC την 06/01/20, ότι κατά την 1η Ιανουαρίου 2020 επήλθε αλλαγή ονόματος της εταιρείας Fidelity Management & Research Company, που είναι ελεγχόμενη εταιρεία της FMRLLC, σε Fidelity Management & Research Company LLC.

Σημειώνεται ότι οι ελεγχόμενες της FMRLLC εταιρείες FMRCo., Inc, FIMM, και SelectCo συγχωνεύτηκαν με την εταιρεία FidelityManagement & ResearchCompanyLLC.

Συνολικά, κατά την 1η Ιανουαρίου 2020, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα η FMRLLC, μέσω ελεγχόμενων επιχειρήσεών της, στην Εταιρεία παραμένει άνω του 10% και συγκεκριμένα ανέρχεται σε 10,59% (ήτοι 7.397.600 μετοχές και δικαιώματα ψήφου).