Επενδυτικά Νέα

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.3556

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., με βάση τα άρθρα 3 και 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι ο κ. Κυριάκος Σαράντης (Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου), την 22/01/2020 και 23/01/2020 πούλησε, μέσω Συνδεόμενου Νομικού Προσώπου, συνολικά 21.000 κοινές ονομαστικές μετοχές στην μέση τιμή 9,09 ευρώ ανά μετοχή.