Επενδυτικά Νέα

28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Ανακοίνωση αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27/02/2020

Στις 27/02/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ». Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν 122 μέτοχοι εκπροσωπούντες 54.654.919 μετοχές, ποσοστό 78,2% του κεφαλαίου. Ως εκ τούτου η Εταιρεία είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί των της ημερήσιας διάταξης.

Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

1. Σε συνέχεια της παραίτησης του κ. Νικόλαου Νομικού από την Επιτροπή Ελέγχου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 Ν. 4449/2017 η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή από το Δ.Σ., αποτελούμενη από ένα ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο και δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί εντός του 2021 και μέχρι της λήψης της σχετικής απόφασης από αυτή.

Περαιτέρω, η Γενική συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 32/2018 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία, εν ενεργεία ορκωτός ελεγκτής λογιστής, ο οποίος δεν συμμετείχε στον Τακτικό Έλεγχο μίας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο εταιρείας, δύναται να μετέχει ως μέλος της κατά το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 21-26 του νόμου αυτού, εξέλεξε ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, το ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, κ. Ιωάννη Αρκουλή του Μιχαήλ, αφού διακριβώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του ν. 3016/2002 καθώς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017. Ο κ. Αρκουλής είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, κάτοχος αδείας Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και εργάζεται ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στην Ελεγκτική Εταιρεία με επωνυμία I&G AUDIT.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., που θα καταλάβουν τις υπόλοιπες θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017.
Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:
_Ψήφοι υπέρ: 42.763.673, που αναλογούν στο 61,20% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 78,24% των παρισταμένων μετόχων.
_Ψήφοι κατά: 1.977.704, που αναλογούν στο 2,83% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 3,62% των παρισταμένων μετόχων.
_Αποχή: 9.913.542, που αναλογούν στο 14,19% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 18,14% των παρισταμένων μετόχων.

2. Το θέμα αυτό δεν συζητήθηκε καθώς η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας περιλαμβανομένης της σύνθεσης της Επιτροπής Αποδοχών θα παραμείνει ως έχει.