Επενδυτικά Νέα

07 ΜΑΐΟΥ 2020

Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 07/05/2020

Στις 07/05/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ», εξ ολοκλήρουμέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν 136 μέτοχοι εκπροσωπούντες 56.081.143 μετοχές, ποσοστό 80,26% του κεφαλαίου. Ως εκ τούτου η εταιρεία είχε την απαιτουμένη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί των της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση:

  1. Ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2019.

Επιπρόσθετα, ενέκρινε την διανομή μεικτού μερίσματος ύψους 0,1604814 ευρώ ανά μετοχήκαι συνολικά μεικτό μέρισμα ύψους 11,214,034.09 ευρώ. Το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 2.731.600 μετοχές που κατέχει η Εταιρεία προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετόχων και συνεπώς το συνολικό μεικτό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,16701 ευρώ ανά μετοχή η οποία δικαιούται ανάληψη μερίσματος. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος ορίστηκε η 11η Μαΐου 2020 και ως ημερομηνία πληρωμής η 18η Μαΐου 2020.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

_Ψήφοι υπέρ: 55.854.367, που αναλογούν στο 79,93% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 99,60% των παρισταμένων μετόχων.

_Ψήφοι κατά: 192.495, που αναλογούν στο 0,28% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 0,34% των παρισταμένων μετόχων.

_Αποχή: 34.281, που αναλογούν στο 0,05% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 0,06% των παρισταμένων μετόχων.

  1. Ενέκρινε την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

_Ψήφοι υπέρ: 56.046.862, που αναλογούν στο 80,21% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 99,94% των παρισταμένων μετόχων.

_Ψήφοι κατά: 0

_Αποχή: 34.281, που αναλογούν στο 0,05% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 0,06% των παρισταμένων μετόχων.

  1. Απάλλαξε τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών αποτελεσμάτων και την διαχείριση της χρήσης 01/01/2019 - 31/12/19.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

_Ψήφοι υπέρ: 56.046.862, που αναλογούν στο 80,21% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 99,94% των παρισταμένων μετόχων.

_Ψήφοι κατά: 0

_Αποχή: 34.281, που αναλογούν στο 0,05% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 0,06% των παρισταμένων μετόχων.

  1. Μετά από σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία επωνυμία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.,ειδικότερα ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Καλογερόπουλο Ιωάννη του Βασιλείου και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Αχινιώτη Χριστόφορο του Ιωάννη, να διενεργήσει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσης (01/01/2020 - 31/12/2020) και καθόρισε ως αμοιβή αυτών την ελάχιστη εκ του νόμου οριζόμενη πλέον ΦΠΑ.

Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευση είχε ως εξής:

_Ψήφοι υπέρ: 45.087.481, που αναλογούν στο 64,52% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 80,40% των παρισταμένων μετόχων.

_Ψήφοι κατά: 10.562.223, που αναλογούν στο 15,12% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 18.83% των παρισταμένων μετόχων.

_Αποχή: 431.439, που αναλογούν στο 0,62% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 0,77% των παρισταμένων μετόχων.

  1. Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2019 και έχει διαμορφωθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 18ης Ιουνίου 2019.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

_Ψήφοι υπέρ: 36.294.055, που αναλογούν στο 51,94% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 64,71% των παρισταμένων μετόχων.

_Ψήφοι κατά: 19.703.088, που αναλογούν στο 28,20% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 35,13% των παρισταμένων μετόχων.

_Αποχή: 84.000, που αναλογούν στο 0,12% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 0,15% των παρισταμένων μετόχων.