Επενδυτικά Νέα

02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2020

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ EBIT KATA 42%
ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ 6,7%
ΣΥΝΕΠΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εξαιρετική απόδοση σημείωσε ο Όμιλος Σαράντη κατά το Α’ εξάμηνο του 2020, βασιζόμενη στη θετική πορεία των πωλήσεων, στη σημαντική αύξηση των κερδών και στη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών.

Αυτή η αξιοσημείωτη απόδοση, που βασίζεται στη δύναμη και την ποιότητα του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου, αντικατοπτρίζει την ευελιξία και την ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε απρόβλεπτες τάσεις κατανάλωσης και να αντιμετωπίζει τις πρωτοφανείς προκλήσεις που προκύπτουν εν μέσω της πανδημίας COVID-19.

Από την αρχή της εκδήλωσης της πανδημίας COVID-19, προτεραιότητες του Ομίλου παραμένουν η διασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας των εργαζομένων και της κοινωνίας, η απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία του και ιδιαιτέρως η αδιάλειπτη διάθεση προϊόντων του που είναι σε υψηλή ζήτηση. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος καταφέρνει να διατηρήσει μια ισχυρή οικονομική θέση που του επιτρέπει να ανταπεξέλθει μέσα στο πρωτοφανές περιβάλλον, ενώ παράλληλα συνεχίζει να εκτελεί το επενδυτικό του σχέδιο δημιουργώντας περαιτέρω αξία για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του 2020 ανήλθαν σε € 183,69 εκ. ευρώ συγκριτικά με €172,19 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,7%.

Η αύξηση των πωλήσεων κατά το Α’ εξάμηνο του 2020 βασίζεται στη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση, σε ολόκληρη την γεωγραφική περιοχή του σε κατηγορίες που σχετίζονται με την προσωπική υγιεινή, την υγεία και την οικιακή φροντίδα, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την ασθενέστερη ζήτηση σε άλλες κατηγορίες, καθώς και από διακυμάνσεις στην κατανάλωση λόγω αναστολής λειτουργίας σε συγκεκριμένα κανάλια πωλήσεων.

Οι πωλήσεις στην Ελλάδα, παρουσίασαν σημαντική ανάπτυξη κατά 13,7% κατά το Α’ εξάμηνο του 2020 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο και διαμορφώθηκαν σε € 67,64 εκ. από € 59,50 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2019.

Οι χώρες του εξωτερικού που αντιπροσωπεύουν 63,2% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 2,98% στα €116,05 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2020 από €112,69 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2019.

Η κερδοφορία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 αυξήθηκε κυρίως λόγω βελτιστοποίησης του λειτουργικού κόστους και ιδιαιτέρως λόγω χαμηλότερων εξόδων διαφήμισης και προώθησης, ως αποτέλεσμα των προληπτικών μέτρων που έλαβε ο Όμιλος, καθώς και της προσαρμογής της επιχείρησης στις νέες καταναλωτικές συνήθειες και στο μοντέλο λειτουργίας της λιανικής αγοράς.


Τα οικονομικά αποτελέσματα του A’ Εξαμήνου του 2020 θα παρουσιαστούν και σε τηλεδιάσκεψη στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα Αθηνών 17.00. Ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο +30 213 009 6000.

Συγκεκριμένα:

  • Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)* αυξήθηκαν κατά 35,18% στα €28,44 εκ. κατά το Α’ εξάμηνο του 2020 από €21,04 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2019 και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στο 15,48% στο Α’ Εξάμηνο του 2020 από 12,22% το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.
  • Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €22,26 εκ. κατά το Α’ εξάμηνο του 2020 από €15,66 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2019, αυξημένα κατά 42,11% και το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε 12,12% από 9,10% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
  • Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ) έφτασαν τα €19,63 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2020 από €16,54 εκ. το περυσινό Α’ εξάμηνο, αυξημένα κατά 18,69%, και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 10,69% από 9,61% το Α’ εξάμηνο του 2019.
  • Τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν σε €15,62 εκ. κατά το Α’ εξάμηνο του 2020 από €13,65 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2019 αυξημένα κατά 14,39%, και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 8,50% από 7,93% το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.

* Εναλλακτικός Δείκτης Μέτρησης Απόδοσης. (Λεπτομερή στοιχεία για τους ΕΔΜΑ παρατίθενται στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση του 2020)

Ο Όμιλος παρουσιάζει μια ιδιαιτέρως υγιή οικονομική θέση, υποστηριζόμενη από την βελτίωση της κερδοφορίας της επιχείρησης και την ισορροπημένη διαχείριση κεφαλαιουχικών δαπανών.

Παρά τις προκλήσεις που δημιουργεί η πανδημία COVID-19, αφοσιωμένος στην στρατηγική του, ο Όμιλος επενδύει τις ελεύθερες ταμειακές ροές του σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης, είτε με οργανικό τρόπο είτε μέσω εξαγορών, καθώς και στην δημιουργία πρόσθετης αξίας στους μετόχους της.

Στα πλαίσια της ενεργούς διαχείρισης χαρτοφυλακίου και ανάπτυξης νέων προϊόντων, κατά την διάρκεια του Α’ εξαμήνου του 2020 ο Όμιλος εισήλθε στην αγορά των αντιβακτηριδιακών προϊόντων, μια πολλά υποσχόμενη κατηγορία που παρουσιάζει ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης για τον Όμιλο.

Επιπρόσθετα, στα τέλη Φεβρουαρίου του 2020 και σε συνέχεια της έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ολοκληρώθηκε η εξαγορά των πολωνικών προϊόντων προσωπικής φροντίδας LUKSJA, ενισχύοντας την παρουσία του Ομίλου στην πολωνική αγορά προϊόντων προσωπικής φροντίδας.

Σε συνέχεια της επέκτασης του εργοστασίου παραγωγής του Ομίλου στα Οινόφυτα, που αφορά στην αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού και την βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, ο Όμιλος δρομολογεί την σταδιακή απορρόφηση της παραγωγής των προϊόντων προσωπικής φροντίδας Indulona.

Επιπλέον, μια νέα επένδυση βρίσκεται υπό ανάπτυξη στην Polipak, το εργοστάσιο παραγωγής σάκων απορριμμάτων του Ομίλου, το οποίο θα οδηγήσει στην δημιουργία νέων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, βελτιωμένων από άποψη οικολογικού προφίλ, ανθεκτικότητας και λειτουργικότητας. Το νέο εργοστάσιο θα χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα και αυξημένη απόδοση.

Κατά την διάρκεια του Α’ εξαμήνου του 2020, ο Όμιλος Σαράντη προέβη σε πληρωμή μερίσματος για την χρήση του 2019 ποσού 11,2 εκ. ευρώ (0,16701 ευρώ ανά μετοχή).

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2020 παραμένει σε χαμηλό επίπεδο (καθαρός δανεισμός προς EBITDA κάτω του 0,5x) και ανέρχεται σε € 29,16 εκ.

Κατά την διάρκεια του Α’ εξαμήνου του 2020, ο Όμιλος παρουσίασε αξιοσημείωτη κερδοφόρα ανάπτυξη ως αποτέλεσμα της ικανότητας του να αναπτύσσεται και παράλληλα να υλοποιεί το επενδυτικό του πλάνου, ενώ ταυτόχρονα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε ένα εξαιρετικά δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον και σε μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες.

Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι ενέργειες της διοίκησης καθοδηγούνται από σαφείς προτεραιότητες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων του Ομίλου και της κοινωνίας, την αδιάλειπτη επιχειρηματική συνέχεια, τη συνεχή διάθεση προϊόντων υψηλής ζήτησης στην αγορά και τη διατήρηση ισχυρής οικονομικής θέσης.

Σε αυτό το αβέβαιο πλαίσιο, η έμφαση του Ομίλου για το υπόλοιπο του 2020 θα επικεντρωθεί στην διατήρηση μιας θετικής δυναμικής στις πωλήσεις, η οποία θα υποστηριχθεί από πλάνα ενεργοποίησης σε όλα τα κανάλια διανομής του, ανάπτυξη νέων προϊόντων και επέκταση της δραστηριότητάς του σε ολόκληρη την γεωγραφική περιοχή, καθώς και στη διατήρηση της ανάπτυξης στην κερδοφορία.

Ταυτόχρονα, η διοίκηση θα παραμείνει προσηλωμένη στους μακροπρόθεσμους στόχους του Ομίλου επιδιώκοντας περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεών του, περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών και συνεχή δημιουργία αξίας στους μετόχους του. Η στρατηγική του Ομίλου παραμένει αμετάβλητη, με έμφαση, όπως πάντα, στην ανάπτυξη, είτε οργανική είτε μέσω εξαγορών, στις νέες στρατηγικές συνεργασίες, στην περαιτέρω γεωγραφική επέκταση, στην βελτιστοποίηση των λειτουργικών του εξόδων, στις οικονομίες κλίμακας, στις συνέργειες και στην λειτουργική μόχλευση (operating leverage).

Δεδομένης της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας σχετικά με τον αντίκτυπο του COVID-19, συμπεριλαμβανομένων των μακροοικονομικών επιπτώσεων και των μεταβολών στην κατανάλωση, καθώς και της αβέβαιης μελλοντικής εξέλιξης της πανδημίας σε ολόκληρη τη γεωγραφική περιοχή του Ομίλου, τα οικονομικά αποτελέσματα δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια στην παρούσα φάση.

Η διοίκηση, παρόλα αυτά, διατηρεί την εμπιστοσύνη της στην ευελιξία και στο αποτελεσματικό επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου, που σε συνδυασμό με τις ικανότητες των ανθρώπων του, αποτελούν τα εχέγγυα για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ομίλου και την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου επέκτασης, τροφοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο την περαιτέρω κερδοφόρα ανάπτυξη και δημιουργία αξίας.

Εξάλλου, ο χαμηλός δανεισμός και οι ισχυρές ταμειακές ροές του Ομίλου προσφέρουν ασφάλεια και υποστήριξη προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις.

Η διοίκηση του Ομίλου θα σχολιάσει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου του 2020 σε τηλεδιάσκεψη κατά την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου του 2020.

Πληροφορίες

Ελένη Παππά
Investor Relations & Corporate Communications Director
Τηλ: +30 210 6173065
Email: epappa@sarantisgroup.com

Όμιλος Σαράντη

Με έδρα την Αθήνα και έχοντας διαγράψει μια ιστορία άνω των 50 χρόνων στο χώρο, ο Όμιλος Σαράντη αποτελεί μια πολυεθνική εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων με διαρκώς επεκτεινόμενο γεωγραφικό αποτύπωμα και κορυφαία brands.

Η δραστηριότητα του Ομίλου επικεντρώνεται στους κλάδους των καλλυντικών και αρωμάτων, προϊόντων προσωπικής φροντίδας & περιποίησης, προϊόντων οικιακής φροντίδας καθώς και προϊόντων υγείας & φροντίδας, προσφέροντας σε κάθε κατηγορία υψηλής ποιότητας σήματα που είναι κορυφαία στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Με έντονη δραστηριότητα σε δεκατρείς χώρες – Ελλάδα, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία, Πορτογαλία, Ουκρανία και Ρωσία – ο Όμιλος διατηρεί τη δυναμική διεθνή του παρουσία και το αξιοσημείωτο δίκτυο διανομής του σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Η μητρική εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1994. Επιπρόσθετα, η εταιρεία έχει συνάψει κοινοπραξία με την THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. για την αποκλειστική διανομή των προϊόντων ESTEE LAUDER στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο.

Με οδηγό το όραμά μας ακολουθούμε και επενδύουμε σε μια σαφή στρατηγική που έχει διαμορφωθεί καθ’ όλη την επιτυχημένη ιστορία μας και κατ’ επέκταση δημιουργεί βιώσιμη κερδοφόρα ανάπτυξη και αξία για όλους τους ενδιαφερόμενους. Η αφοσίωση μας στην τελειότητα είναι αυτή που κάνει την διαφορά στη καθημερινή ζωή των καταναλωτών μας. Πιστεύουμε πως με γνώμονα την ακεραιότητα και το σεβασμό για την κοινότητα και το περιβάλλον, σε όλο το εύρος της λειτουργίας μας, παρουσιάζουμε σημαντικές οικονομικές επιδόσεις, οι οποίες υποστηρίζουν την περαιτέρω ανάπτυξή μας σε ένα άκρως ανταγωνιστικό διεθνές επιχειρησιακό περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το website μας: www.sarantisgroup.com