Επενδυτικά Νέα

03 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ανακοίνωση αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 02/09/2020

Στις 02/09/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ». Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν 118 μέτοχοι εκπροσωπούντες 54.074.754 μετοχές, ήτοι ποσοστό 77,39% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Ως εκ τούτου η εταιρεία είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί των της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση:

A. Αποφάσισε την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 και κατ' εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ/596/2014 και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού ΕΕ/1052/2016 βάσει προγράμματος αποκτήσεως ιδίων μετοχών με τους εξής όρους:

1)Μέγιστος συνολικός αριθμός μετοχών που θα αποκτηθούν: το 10% κατά ανώτατο όριο του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, υπολογιζομένων και των έως σήμερα 2.764.904αποκτηθεισών μετοχών, βάσει αποφάσεων προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, δηλαδή 4.222.844 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,04% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου.

2)Ανώτατη τιμή αγοράς: 15,00 € (δεκαπέντε ευρώ) ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς 0,78€ (εβδομήντα οκτώ λεπτά).

3)Μέγιστο χρηματικό ποσό που διατίθεται για το πρόγραμμα: 63.342.660 ευρώ.

4)Χρονικό διάστημα αγοράς: 24 μήνες από την ημερομηνία της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, δηλαδή έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2022.

5)Σκοπός του προγράμματος: Η εξυπηρέτηση των εκάστοτε επιτρεπομένων εκ της ισχύουσας νομοθεσίας σκοπών και χρήσεων, οι οποίοι σήμερα περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου και εκπλήρωσης υποχρεώσεων που απορρέουν είτε από χρεωστικά χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι μετατρέψιμα σε μετοχικούς τίτλους είτε από προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων αγοράς μετοχών ή άλλες διαθέσεις μετοχών, σε εργαζομένους ή σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή συνδεδεμένης εταιρίας.

Β. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οποιαδήποτε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

_Ψήφοι υπέρ: 53.679.754, που αναλογούν στο 76,82% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 99,27% των παρισταμένων μετόχων.

_Ψήφοι κατά: 395.000, που αναλογούν στο 0,57% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 0,73% των παρισταμένων μετόχων.

_Αποχή: 0