Επενδυτικά Νέα

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Ανακοίνωση αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24/02/2021

Στις 24/02/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ», από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, λόγω της πανδημίας και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν 119 μέτοχοι εκπροσωπούντες 55.175.076 μετοχές, ήτοι ποσοστό 82,3% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας). Ως εκ τούτου η συνέλευση είχε την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί των της ημερήσιας διάταξης.

περισσότερα
24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

H εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/20 και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του υπ' αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου..

περισσότερα
23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

H εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/20 και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του υπ' αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου..

περισσότερα
22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

H εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/20 και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του υπ' αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου..

περισσότερα
19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

H εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/20 και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του υπ' αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου..

περισσότερα
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

H εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/20 και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του υπ' αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου..

περισσότερα
8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

H εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/20 και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του υπ' αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου..

περισσότερα
1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Κατόπιν της από 1 Φεβρουαρίου 2021 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού καθώς και το άρθρο 120 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας μας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση...
περισσότερα