Πολιτική Ευθύνης

Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει τις ακόλουθες αρχές:

  • Ευθύνη: Ευθυνόμαστε για τις επιπτώσεις που έχει η δραστηριότητά μας στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Κατά συνέπεια αποδεχόμαστε τον έλεγχο από φορείς που λειτουργούν με βάση τον Νόμο.
  • Διαφάνεια: Υιοθετούμε αρχές διαφάνειας οι οποίες αποτυπώνονται τόσο στον Κώδικα Δεοντολογίας μας, όσο και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχουμε συντάξει, καθώς και στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας μας.
  • Ηθική συμπεριφορά: Βασίζουμε την δραστηριότητά μας στις αξίες της ειλικρίνειας, της δικαιοσύνης και της ακεραιότητας. Οι αξίες αυτές υποδηλώνουν ενδιαφέρον για τους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον, καθώς και την δέσμευση σχετικά με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που έχουν οι δραστηριότητες και οι αποφάσεις μας στα συμφέροντα των ενδιαφερομένων μερών.
  • Σεβασμός στα συμφέροντα ενδιαφερομένων μερών: Σεβόμαστε τα συμφέροντα, ενώ εξετάζουμε και ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα των ενδιαφερομένων μερών.
  • Σεβασμός στον Νόμο: Σε κάθε περίπτωση σεβόμαστε το νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο λειτουργούμε.
  • Σεβασμός στους διεθνείς κανόνες συμπεριφοράς: Σεβόμαστε τους διεθνείς κανόνες συμπεριφοράς, κατά το μέτρο που αυτοί δεν αντιτίθενται στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την Μητρική εταιρεία, στο καταστατικό, στις πολιτικές, στους κανονισμούς και γενικότερα στην κουλτούρα του Ομίλου.
  • Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και αναγνωρίζουμε την σημασία τους και την καθολικότητα τους.
Οι ανωτέρω αρχές συμπεριλαμβάνονται στον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου: Kώδικας Δεοντολογίας ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ PDF

Σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση, ο Όμιλος μέσω της μητρικής εταιρείας ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., εφαρμόζει κανόνες και πρακτικές οι οποίοι συνοψίζονται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει η ίδια συντάξει, λαμβάνοντας υπόψιν τα νομοθετήματα του κράτους και τις σχετικές οδηγίες των αρμοδίων φορέων. Σε πολλές περιπτώσεις οι προβλέψεις του Κώδικα υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις του νομοθέτη.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ PDF

Τέλος, η Διοίκηση της μητρικής λαμβάνοντας υπόψη, αρχικώς, τις διατάξεις του Ν.3016/2002 συνέταξε Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, τον οποίο βελτιώνει τόσο με τα νεότερα νομοθετήματα και τις σχετικές εγκυκλίους των αρμοδίων φορέων, όσο και με τις απαιτήσεις της εταιρικής πρακτικής. Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας είναι η περιγραφή της διοικητικής διάρθρωσης της Εταιρείας και των διοικητικών της οργάνων, η αναφορά των βασικών της λειτουργιών και ειδικότερα η δομή και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου, του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, του τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων και τέλος η περιγραφή βασικών διαδικασιών της. Οι διαδικασίες που περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό, αφορούν στην πρόσληψη και αξιολόγηση των διευθυντικών στελεχών, στην διάδοση των πληροφοριών και την τήρησης της εμπιστευτικότητας, στην δημόσια γνωστοποίηση συναλλαγών, στις βασικές αρχές του Κώδικα Συναλλαγών επί κινητών Αξιών της Εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.