Επενδυτικά Νέα

7 ΜΑΐΟΥ 2020
Ανακοίνωση διανομής μερίσματος χρήσης 2019

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) γνωστοποιεί στους μετόχους της, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά τη συνεδρίασή της στις 07.05.2020 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,1604814 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας.

περισσότερα
7 ΜΑΐΟΥ 2020
Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 07/05/2020

Στις 07/05/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ», εξ ολοκλήρου μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν 136 μέτοχοι εκπροσωπούντες 56.081.143 μετοχές, ποσοστό 80,26% του κεφαλαίου. Ως εκ τούτου η εταιρεία είχε την απαιτουμένη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί των της ημερήσιας διάταξης.

περισσότερα
4 ΜΑΐΟΥ 2020
Σύνοψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α΄ Τριμήνου 2020

Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά την διάρκεια του Α’ τριμήνου του 2020 ανήλθαν σε € 86,94 εκ. από € 71,83 εκ. το Α’ τρίμηνο του 2019, αυξημένες κατά 21,04%.

περισσότερα
14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού καθώς και την παράγραφο 2 του τριακοστού τρίτου άρθρου της από 20 Μαρτίου 2020 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 68/20-03-2020) καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας μας στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου μέσω τηλεδιάσκεψης...

περισσότερα
14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου Ομίλου Σαράντη 2020

H Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, και σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το τροποποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο για το οικονομικό έτος 2020...

περισσότερα
2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2019

Το 2019 υπήρξε μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά για τον Όμιλο, παρουσιάζοντας εξαιρετικές επιδόσεις σε όλες τις κατηγορίες και γεωγραφικές περιοχές του.

περισσότερα
2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Οικονομικό Ημερολόγιο Ομίλου Σαράντη 2020

H Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, και σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του...

περισσότερα
16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Προληπτικά μέτρα και Smart Working εφαρμόζει ο Όμιλος Σαράντη
Με τις πρόσφατες εξελίξεις της πανδημίας COVID-19 σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Ελλάδα, ο Όμιλος Σαράντη, με απόλυτη αίσθηση της ευθύνης, τόσο απέναντι στους εργαζομένους του όσο και στο κοινωνικό σύνολο, και προκειμένου να συμβάλει στην προσπάθεια περιορισμού της διασποράς του ιού, ανακοινώνει ότι έχει αναστείλει από τις 13/3/2020 μέχρι τις 27/3/2020 τις εργασίες από τα κεντρικά γραφεία του για προληπτικούς λόγους, και έχει εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του μέσω τηλεργασίας και αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογικής υποδομής που διαθέτει.
περισσότερα