Επενδυτικά Νέα

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ανακοίνωση αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 09/12/2019

Στις 09/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Eταιρείας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ». Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν 124 μέτοχοι εκπροσωπούντες 51.445.630 μετοχές, ποσοστό 73,62% του κεφαλαίου. Ως εκ τούτου η Eταιρεία είχε την απαιτουμένη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί των της ημερήσιας διάταξης.

περισσότερα
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (η «Εταιρεία») στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση..
περισσότερα
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Χρήσης 2018

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σε εφαρμογή της ενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό..

περισσότερα
7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ανακοίνωση δημοσίευσης του Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης

H εταιρία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (η «Εταιρία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι...

περισσότερα
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Ορθη επαναληψη της από 27.09.2019 ανακοίνωσης περί Έναρξης Διαδικασιών Διασυνοριακής συγχώνευσης

H εταιρία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (η «Εταιρία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στην από 27.09.2019...

περισσότερα
27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ανακοίνωση Έναρξης Διαδικασιών Διασυνοριακής συγχώνευσης

H εταιρία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (η «Εταιρία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 26.09.2019 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη διαδικασιών διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρία της κατά 100% θυγατρικής του κυπριακής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «GR SARANTIS CYPRUS LIMITED» (η «Απορροφούμενη»).

περισσότερα