Επενδυτικά Νέα

07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Σύνοψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2018

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2018 ήταν σύμφωνα με τις προσδοκίες της διοίκησης και τους στόχους που έχει θέσει για το 2018.

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 244,77 εκ. το εννεάμηνο του 2018 από € 217,29 * εκ. το εννεάμηνο του 2017, αυξημένες κατά 12,65%.

Η Ελλάδα παρουσίασε ανάπτυξη πωλήσεων κατά 4,56% στο εννεάμηνο του 2018, φτάνοντας τα €86,69εκ. σε σύγκριση με € 82,91 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οι ξένες χώρες σημείωσαν άνοδο πωλήσεων κατά 17,64% και διαμορφώθηκαν σε €158,08εκ. από 134,38εκ.

Εξαιρώντας τις πωλήσεις της INDULONA ( € 3,36 εκ.) και της ERGOPACK ( €11,53 εκ.) οι πωλήσεις στις ξένες χώρες του Ομίλου ανήλθαν σε €143,19 εκ. το εννεάμηνο του 2018, αυξημένες κατά 6,56%.

Αντίστοιχα, σε επίπεδο Ομίλου, εξαιρώντας τις εξαγορές, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα €229,88 εκ. το εννεάμηνο του 2018 σημειώνοντας άνοδο της τάξης 5,80%.

Επιπρόσθετα, τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ** αυξήθηκαν κατά 10,66% στα €30,32 εκ. από €27,40 εκ. και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 12,39% το εννεάμηνο του 2018 από 12,61% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε € 25,64 εκ. από € 23,66 εκ. που ήταν στο εννεάμηνο του 2017, αυξημένα κατά 8,38% και το περιθώριο ΕΒΙΤ ανήλθε σε 10,47% από 10,89% το αντίστοιχο περυσινό εννεάμηνο.

Οι σημαντικές επιδόσεις του Ομίλου ενισχύουν την εμπιστοσύνη της διοίκησης στο δυναμικό μέλλον του Ομίλου. Η αυξανόμενη παρουσία του Ομίλου στην περιοχή, σε συνδυασμό με στοχευμένες επενδύσεις που αφορούν στην ανάπτυξη των προϊόντων του και στην σταδιακή αξιοποίηση συνεργειών και οικονομιών κλίμακας, θα οδηγήσουν στην επιτάχυνση των πωλήσεων του και την περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Σαράντη θα δημοσιεύσει τα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα του 2018 καθώς και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2018 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3556/2007 και το Ν.4374/2016.

* Προσαρμοσμένο βάσει του ΔΠΧΑ 15 «Συμβόλαια με Πελάτες» το οποίο έχει εφαρμογή από 01 Ιανουαρίου του 2018.

Υπενθυμίζεται ότι από 1η Ιανουαρίου 2018, ο Όμιλος εφαρμόζει πλήρως το νέο λογιστικό πρότυπο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες».

Η επίπτωση του ΔΠΧΑ 15 πάνω στο Όμιλο αφορά στις πωλήσεις του, καθώς δαπάνες σχετικές με τις παροχές εμπορίου που πραγματοποιούνται από τον Όμιλο στα πλαίσια συμφωνιών με πελάτες του, από 01/01/2018 δεν περιλαμβάνονται στα έξοδα διάθεσης, αλλά εμφανίζονται αφαιρετικά των πωλήσεων.

Πέρα από τις πωλήσεις και τα έξοδα διάθεσης του Ομίλου, αυτή η αλλαγή επηρεάζει το μικτό κέρδος και τα περιθώρια κερδοφορίας, ενώ σε απόλυτο νούμερο η καθαρή κερδοφορία δεν μεταβάλλεται.

** Εναλλακτικός Δείκτης Μέτρησης Απόδοσης.