Επενδυτικά Νέα

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2017

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., (η «Εταιρεία») σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, κατόπιν σχετικών ενημερώσεων που έλαβε, ότι λόγω της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρεία HAWKEYE HOLDING LTD της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας MARGINPLUS INVESTMENTS LTD, την 11.12.2019, η HAWKEYE HOLDING LTD κατέχει πλέον άμεσα (και όχι έμμεσα μέσω της MARGINPLUS INVESTMENTS LTD) 29.653.200 μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 42,436% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η εταιρεία HAWKEYE HOLDING LTD ανήκει στους κκ. Γρηγόρη Π. Σαράντη, Κυριάκο Π. Σαράντη και Αικατερίνη Π. Σαράντη, οι οποίοι έχουν συνάψει την από 24.12.1997 προφορική συμφωνία βάσει της οποίας υποχρεούνται μέσω συντονισμένης άσκησης των ψήφων που κατέχουν να υιοθετούν κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση της Εταιρείας.

Επομένως, τα ως άνω πρόσωπα κατέχουν πλέον άμεσα και έμμεσα 35.261.851 μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,462% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ειδικότερα:

αριθμός μετοχών

αριθμός δικαιωμάτων ψήφου

% δικαιωμάτων ψήφου

Άμεσα

Άμεσα

Έμμεσα

Άμεσα

Έμμεσα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Π. ΣΑΡΑΝΤΗΣ

338.628

338.628

Βλέπε σημειώσεις

0,485%

Βλέπε σημειώσεις

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΣΑΡΑΝΤΗΣ

100

100

Βλέπε σημειώσεις

0,0001%

Βλέπε σημειώσεις

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΣΑΡΑΝΤΗ

1.401.800

1.401.800

Βλέπε σημειώσεις

2,006%

Βλέπε σημειώσεις

HAWKEYE HOLDING LTD.

29.653.200

29.653.200

42,436%

SKYLUX S.A.

1.744.589

1.744.589

2,497%

RIGATTE S.A.

540.000

540.000

0,773%

ZALEK S.A.

480.000

480.000

0,687%

TEMPUS REAL ESTATE HOLDINGS LTD

857.694

857.694

Βλέπε σημειώσεις

1,227%

Βλέπε σημειώσεις

ΛΕΝΙΔΙ Α.Ε.

10.200

10.200

0,015%

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Κ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ

117.820

117.820

0,169%

ΕΛΠΙΝΙΚΗ Κ. ΣΑΡΑΝΤΗ

117.820

117.820

0,169%

ΣΥΝΟΛΟ

35.261.851

35.261.851

50,462%

Σημειώνονται τα εξής:

  • Η εταιρεία TEMPUS REAL ESTATE HOLDINGS LTD ανήκει στους κκ. Γρηγόρη Π. Σαράντη, Κυριάκο Π. Σαράντη και Αικατερίνη Π. Σαράντη.

  • Η εταιρεία ΛΕΝΙΔΙ Α.Ε. ανήκει κατά 100% στην εταιρία TEMPUS REAL ESTATE HOLDINGS LTD.

  • Η εταιρεία SKYLUX S.A. ανήκει κατά 100% στον Κυριάκο Π. Σαράντη.

  • Η εταιρεία RIGATTE S.A. ανήκει κατά 100% στην Αικατερίνη Π. Σαράντη.

  • Η εταιρεία ZALEK S.A. ανήκει κατά 100% στoν Γρηγόρη Π. Σαράντη.

  • Οι Γρηγόρης Κ. Σαράντης και Ελπινίκη Κ. Σαράντη, τέκνα του Κυριάκου Π. Σαράντη, για τις μετοχές που τους δώρισε ο πατέρας τους, ψηφίζουν, κατόπιν έγγραφης δέσμευσής τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις του πατέρα τους.