Επενδυτικά Νέα

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.3556

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., με βάση τα άρθρα 3 και 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ανακοινώνει τα εξής:
- ο κ. Κυριάκος Σαράντης (Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου), την 09/01/2020, 10/01/2020, 13/01/2020 και 14/01/2020 πούλησε, μέσω Συνδεόμενου Νομικού Προσώπου, συνολικά 40.500 κοινές ονομαστικές μετοχές στην μέση τιμή 8,78 ευρώ ανά μετοχή.
- ο κ. Γρηγόρης Σαράντης (πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου), πούλησε την 09/01/2020 50.000 κοινές ονομαστικές μετοχές στην τιμή 8,7850 ευρώ ανά μετοχή.