Επενδυτικά Νέα

04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Ανακοίνωση ορισμού μελών Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου

Η εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της εκλογής του τρίτου προσώπου, κ. Ιωάννη Αρκουλή του Μιχαήλ από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27ης Φεβρουαρίου 2020, αφού διακριβώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, και της εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου από την ίδια Γενική Συνέλευση να ορίσει τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., που θα καταλάβουν τις υπόλοιπες θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 3 Μαρτίου 2020, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, κ.κ. Δημήτριο Ευσταθίου του Κωνσταντίνου και Χρήστο Οικονόμου του Ιωάννη. Ο ορισμός των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου έγινε, αφού διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Περαιτέρω, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου στις 3 Μαρτίου 2020, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, αποφάσισαν τον ορισμό του κ. Αρκουλή Ιωάννη του Μιχαήλ, ως Προέδρου αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τους εξής:

  • Δημήτριο Ευσταθίου του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,
  • Χρήστο Οικονόμου του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, και
  • Ιωάννη Αρκουλή του Μιχαήλ, τρίτο πρόσωπο, Προέδρο της Επιτροπής Ελέγχου.