Επενδυτικά Νέα

08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2000

Σε στρατηγική συνεργασία προχωρούν οι εταιρείες ΑΘΗΝΑΙΑ Α.Ε και η MULTIRAMA Α.Ε.Β.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε στρατηγική συνεργασία προχωρούν οι εταιρείες ΑΘΗΝΑΙΑ Α.Ε., μία από τις ιστορικότερες επιχειρήσεις στο χώρο των πολυκαταστημάτων, και η MULTIRAMA Α.Ε.Β.Ε., θυγατρική της ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και της SINGULAR Α.Ε.Μ.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο λιανικής πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Σύμφωνα με ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφηκε σήμερα μεταξύ των δύο εταιρειών και των κυρίων μετόχων τους (ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και SINGULAR Α.Ε.Μ.Ε.), η ΑΘΗΝΑΙΑ Α.Ε. και η MULTIRAMA Α.Ε.Β.Ε. θα προχωρήσουν σε συγχώνευση με απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη. Η σχέση αξιών εκτιμήθηκε καταρχήν σε 17,5 : 82,5 υπέρ της MULTIRAMA, θα οριστικοποιηθεί, όμως, μετά τη σύνταξη του ισολογισμού μετασχηματισμού και τη σχετική έκθεση ορκωτού ελεγκτή που εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί στις αρχές Απριλίου. Η συγχώνευση τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των δύο εταιρειών, του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Ενημερωτικού Δελτίου από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η διαδικασία της συγχώνευσης εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί σε 5 μήνες.

Μετά την υλοποίηση της συμφωνίας, τα οικονομικά μεγέθη της ΑΘΗΝΑΙΑ Α.Ε. θα εξυγιανθούν από τη συμμετοχή της δραστηριότητας της αλυσίδας καταστημάτων MULTIRAMA. Παράλληλα, το μέγεθος της νέας εταιρείας αναμένεται ότι θα αποτελέσει πόλο έλξης Ελλήνων και ξένων επενδυτών, ενισχύοντας έτσι τη διασπορά και την εμπορευσιμότητα της μετοχής.

Η εν λόγω συμφωνία αποτελεί ουσιαστικά διεύρυνση της συνεργασίας των ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και SINGULAR Α.Ε.Μ.Ε., η οποία ξεκίνησε με τη συμμετοχή τους στον όμιλο επενδυτών που εξαγόρασε τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (Κ.Α.Ε.) και ανέλαβε τη διοίκησή τους. Δεν αποκλείεται μάλιστα η περαιτέρω συνεργασία των εταιρειών στα πλαίσια επέκτασης των δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα αλλά και στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων, όπου εκτιμάται ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης. Λεπτομέρειες για τα μελλοντικά σχέδια της νέας εταιρείας θα ανακοινωθούν στον Τύπο σύντομα.

Σήμερα, η MULTIRAMA Α.Ε.Β.Ε. κατέχει κυρίαρχη θέση στην αγορά λιανικής πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής και διαθέτει δίκτυο 42 καταστημάτων στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Έως τα τέλη του 2000, ο αριθμός των καταστημάτων αναμένεται να ανέλθει σε 70 καταστήματα με παράλληλη επέκταση και σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Στα τέλη του 1999, η εταιρεία απέκτησε σημαντική συμμετοχή στο κεφάλαιο της INTERNET HELLAS Α.Ε., με στόχο την ενίσχυση της δραστηριοποίησής της στο χώρο των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Ο κύκλος εργασιών της MULTIRAMA Α.Ε.Β.Ε. για το 1999 ξεπέρασε τα 12 δισ. δρχ. ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 700 εκατ. δρχ. περίπου.

Η ΑΘΗΝΑΙΑ Α.Ε. διαθέτει 4 σημεία πώλησης ειδών ένδυσης, δύο εκ των οποίων στο κέντρο της Αθήνας, 1 στον Πειραιά και 1 στο Χαλάνδρι. Τα καταστήματα αυτά περιλαμβάνουν σημεία λιανικής πώλησης άλλων επιχειρήσεων με τη μέθοδο shop-in-shop. Τα αποτελέσματα της εταιρείας κατά την τελευταία τριετία ήταν ζημιογόνα. Το 1999 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, σε ενοποιημένο επίπεδο, διαμορφώθηκε σε 2,2 δισ. δρχ. περίπου, ενώ η χρήση έκλεισε με ζημίες ύψους 350 εκατ. δρχ. περίπου. Σύμβουλος στη σύναψη της συμφωνίας ήταν η Telesis Χρηματιστηριακή.