Η Εταιρεία έχει διαμορφώσει πολιτική αποδοχών με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις του ν. 4548/2018, τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών και της Οδηγίας 2017/828/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων.

Το ΔΣ θα συστήσει τριμελή Επιτροπή Αμοιβών αποτελουμένη από μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους μέλη του. Πρόεδρος της Επιτροπής θα οριστεί ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

Οι αρμοδιότητές της Επιτροπής Αμοιβών περιλαμβάνουν τον έλεγχο, την επανεξέταση και την επικαιροποίηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τωνδιαδικασιών και των προϋποθέσεων χορήγησης των αποδοχών, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε ομιλικό επίπεδο, ώστε να ευθυγραμμίζονται τόσο με τους επιχειρηματικούς στόχους όσο και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Επισυνάπτεται η Πολιτική Αποδοχών του Ομίλου